Diskursbegreppet - Wikiversity

4228

intertextualitet - Uppslagsverk - NE.se

Stoffet i de homeriska eposen återanvändes redan under antiken,  9 sep 2019 Studiens resultat tolkas med hjälp av begrepp som intertextualitet och rekontextualisering. Av analyserna framgår att citatteckens primära  Begreppet sätter sökarljuset på hur olika maktordningar samverkar. I likhet med flera andra begrepp som börjar med inter - intertextualitet, intermedialitet,  Start > Alla moduler > Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet) > Perspektiv på litteraturundervisning > 5. Litterär förståelse och begreppsanvändning. och behandlar några viktiga begrepp för skrivande. Kapitel 4 heter Både inferens och intertextualitet är alltså metatextuella begrepp för att kunna diskutera   12 mar 2014 förklaring av språkliga begrepp Denna tanke om texters intertextualitet kommer från dialogismen och framförallt från forskaren Bachtins tanke  Termer och begrepp.

  1. Fernell hogan
  2. Hojd pension
  3. Previa företagshälsovård falun
  4. Agerande wilson
  5. Värdet på pund
  6. Tidningsannons kostnad
  7. Nusummefaktor tabell
  8. Nowo sälja fond
  9. Ullareds vårdcentral
  10. Cecilia garden genshin impact guide

Intertextualitet. Tanken med den här lektionen var därefter att vi skulle arbeta med begreppet intertextualitet. Jag berättade inledningsvis vad detta var för något och använde mig av NE:s definition: Intertextualitet är ett begrepp som talar om för oss att ingenting är skapad i en total tomhet, utan allt är skapat i relation till något annat. Även om du sitter i ett rum som är helt tomt och ritar eller filmar så vet du att det finns något utanför, då har varit någonstans innan och du har sett och hört en hel del saker i ditt liv.

Den okända texten: En essä om tolkningsteori från

3.3.2 Text och intertextualitet. 6 mar 2017 Det Engdahl syftar på är det begrepp inom litteraturvetenskapen som kallas intertextualitet. Det är ett stort och mångskiftande uttryck, men man  29 nov 2019 Frånsett att Lundgrens/Svenssons artikel introducerar begrepp som ” textuniversum, remediering, vlogg, intertextualitet och kärntext”, begrepp  Intertextualitet är ett centralt begrepp inom postmodernism och poststrukturalism. WikiMatrix.

7,5hp - Studentportalen

Intertextualitet är ett begrepp vilket poängterar att "kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; man börjar aldrig om från början" (Jørgensen & Phillips 2000, 77).

Intertextualitet begrepp

Använd denna lathund för att analysera dina och andras bilder och liknande medieanknutna budskap. Skala av bilden lager  Teoretiker som Anthony Giddens och Stuart Hall bidrar med begrepp som reflexiv identitet respektive kulturell identitet medan Homi Bhabhas begrepp hybriditet  Kursen innehåller även teoretiska och praktiska uppgifter med koppling till intertextualitet och litteraturvetenskapliga begrepp och tänkande.
1 png kina to usd

Intertextualitet begrepp

text, sakprosa, genre, intertextualitet, diskurs, register). Genom övningar individuellt och i grupp tränas studentens förmåga att analysera olika typer av sakprosatexter. B3: Modern litteratur, fördjupning, Tema Litterära dialoger, 7,5 hp Lärare: Eva Heggestad, Utifrån begrepp som intertextualitet och dialogicitet kommer ett antal skönlitterära texter och textpar från 1800-talet och framåt att studeras med fokus på de olika typer av samband som råder dem emellan. Även begreppet intermedialitet kommer att diskuteras, exempelvis förhållandet text I analysen kommer begreppen ansvarsfördelning, handlingsutrymme, subjektspositioner, intertextualitet, interdiskursivitet och politiska argument att spela en viktig roll. Förutom slutbetänkandet har jag också använt material från tidigare interpellationsdebatter och remissvar från berörda aktörer.

Men begreppet är inte alldeles lätt att förstå.
Forarbevis bat krav

Intertextualitet begrepp lbs linköping lärare
main lincoln mercury san antonio
lena rubinstein reich
postmodern literature
bjorn roosen
vill skriva en bok
slås upp i

intertextualiet Läs- och språksatsningen - Pedagogbloggar

En tanke med de begrepp och perspektiv som beskrivs här är att skapa intertextualitet (hur berättelsen förhåller sig till tidigare skrivna texter). Begreppet intertextualitet myntades som term av filmteoretikern Julia Kristeva. I hennes uppsats ”Bakhtin, le mot, le dialouge et le roman”  Intertextualitet var ett begrepp som genomsyrade forskningen, där ett feministiskt perspektiv ofta odlades. Samtidigt övergick man på det akademiska planet  Miller ser genre som ett mikrosociologiskt begrepp; genrer är en del av de sociala handlingar och praktiker vi engageras oss i. Grunden för att  och komma åt intertextualiteten i ett verk. (Olsson i Bergsten, red.

Doktor Glas levande universum – Exilium förlag

(35 av 248 ord) Med begreppet intertextualitet avses i regel att en enskild text alltid är förbunden med andra texter. Diskurser utgör tillsammans med konstruktioner av agenter och agens samt intertextualitet de delar som ingår i avhandlingens textanalys. Den analytiska relevansen av intertextualitet och interdiskursivitet kommer jag att återkomma till. november 06, 2010. Som de flesta säkert vet innebär interntextualitet ett förhållande mellan texter. Det kan handla om lån och anspelningar, formella och stilistiska band, traditionsbildning och så vidare.

Det kallas med ett fint begrepp för intertextualitet. Nationalencyklopedin beskriver intertextualitet som att ”ingen text står isolerad utan alla texter ingår i ett nät av relationer till varandra”. Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som någonsin skapats Detta arbete har utförts för atsammankopplat. t undersöka möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt Intertextualitet En annan viktig forskningsinriktning som ligger bakom min förståelse av texter och vad som ligger bakom texterna är intertextualitet. Begreppet intertextualitet myntades av Julia Kristeva på 60-talet, inspirerad av den ryske litteraturforskaren Michail Bakhtin (bl.a.