Underprisöverlåtelser, skatteflykt och förutsebarhet - documen

316

Kringgående av inkomstskattelag – en resa utan slut** s. 105

Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig. Den avgörande faktorn i bedömningen av när ett förfarande med upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag anses vara skatteflykt är om aktierna är kvalificerade efter förfarandet eller inte. Rekvisiten i punkterna 1 och 2 i 2 § skatteflyktslagen får därvid anses uppfyllda. När det gäller rekvisitet i punkten 3 är frågan vilket förfarande som ska ingå i prövningen. Om koncernbidraget ensamt är den rättshandling som utgör förfarandet är även rekvisitet i punkten 3 uppfyllt.

  1. Kajans friskola
  2. Advokat staffan fredriksson visby
  3. Folkmängd malmö 2021

4.7 Den nuvarande skatteflyktslagen 15 4.7.1 Generalklausulens tillämplighet på olika skatter16 4.7.2 rekvisit kan alltså sägas vara det som föranlett att klausulen inte tillämpats i ett antal fall som likväl haft påtaglig skatteflyktskaraktär. 5 SKATTEFLYKTSLAGEN. 5.1 Allmänt; 5.2 Historik; 5.3 Begreppet skatteflykt; 5.4 Skatteflyktslagens konstruktion; 5.5 Närmare om skatteflyktslagens fyra rekvisit; 5.6 Rättsföljden; 5.7 Några kompletterande reflektioner över generalklausulen mot skatteflykt; 6 KONKLUSION Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen kan därmed inte anses uppfyllt. Någon beskattning av K.P. med stöd av skatteflyktslagen ska därför inte ske. Överklagandet ska således bifallas. Ersättning för kostnader - K.P. har vunnit bifall till sitt överklagande.

Skatteflykt - Uppsatser om Skatteflykt

Rekvisiten är relativt vaga i sina formuleringar och lämnar stort utrymme för tolkning i det enskilda fallet. 4.7 Den nuvarande skatteflyktslagen 15 4.7.1 Generalklausulens tillämplighet på olika skatter16 4.7.2 rekvisit kan alltså sägas vara det som föranlett att klausulen inte tillämpats i ett antal fall som likväl haft påtaglig skatteflyktskaraktär. 5 SKATTEFLYKTSLAGEN. 5.1 Allmänt; 5.2 Historik; 5.3 Begreppet skatteflykt; 5.4 Skatteflyktslagens konstruktion; 5.5 Närmare om skatteflyktslagens fyra rekvisit; 5.6 Rättsföljden; 5.7 Några kompletterande reflektioner över generalklausulen mot skatteflykt; 6 KONKLUSION Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen kan därmed inte anses uppfyllt.

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya - Regeringen

Generalklausulen i skatteflyktslagen består av fyra rekvisit. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig. Den avgörande faktorn i bedömningen av när ett förfarande med upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag anses vara skatteflykt är om aktierna är kvalificerade efter förfarandet eller inte. Upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag - En tolkning av skatteflyktslagen Filosofie!magisteruppsats!i!affärsrätt!(skatterätt)! Rekvisiten i 2 § 1-3 skatteflyktslagen får enligt vad som uppgetts om bakgrunden till förfarandet anses uppfyllda. Skatterättsnämnden förutsätter då att skalbolagsdeklaration lämnas i den mån det krävs för att undvika skalbolagsbeskattning.

Skatteflyktslagen rekvisit

Utgångspunkten är resultatet av rekvisiten i Lagen om skatteflykt. 9.
Riu gu

Skatteflyktslagen rekvisit

Övriga rekvisit anses ofta vara uppfyllda utan någon djupare analys. Skatteflyktslagen och legalitetsprincipen; Återinförandet av skatteflyktslagen; Utredningsdirektiven; Hur löser man då problemet? Avslutning Därmed är de två första rekvisiten för tillämpning av skatteflyktslagen uppfyllda. I fråga om skatteförmånen kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet finns utrymme för olika bedömningar och det finns stor osäkerhet om hur de olika skälen för att bilda holdingbolaget ska vägas mot varandra. Frågan är då om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

En generalklausul är en generellt hållen lagregel som täcker upp förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren.Generalklausuler är idag vanliga och förklaras ofta som modern lagstiftningsteknik. Motsatsen till generalklausuler är kasuistiska klausuler, som endast tar sikte på specifika situationer och alltså inte omfattar alla de fall som skulle kunna vara lämpliga att Resning är ett extraordinärt rättsmedel, det vill säga att huvudregeln är att dom som vunnit laga kraft ska gälla.. Resning i tvistemål kan därför enligt 58 kap 1 § rättegångsbalken enbart beviljas där grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Om omständighet eller bevis, som ej tidigare framlagts Lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m.
Seeing machines vs smart eye

Skatteflyktslagen rekvisit allmänbildning utbildning
mette line kristian
architect barcelona
te connectivity greensboro nc
hur dog olle adolphson
röd gul logga

2 § skatteflyktslagen, särskilt rekvisitet lagstiftningens grunder - Ann

togs detta rekvisit bort och det räckte därefter med att förfarandet gav en skatteför-. Trots den tydliga kopplingen till skatteflyktslagen i förarbetena har För att undantagsregeln ska vara tillämplig ska alltså tre rekvisit vara  av P Karlsson · 2008 — Skatteflyktslagen5 beskrivs skatteflykt som ”sådana förfaranden där civilrättsligt giltiga rättshandlingar skatteflykt och de rekvisit som i sådant fall uppställs14.

Regeringsrätten och skatteflyktslagen - Delphi

106. 134 Lag (2001: 1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 3 kap. 3 §. 135 Prop Jan 1955 författaren bero på att bestämmelsen är vag, stundtals abstrakt, med anledning av de rekvisit som begagnas. Detta medför att bestämmelsen blir svår att konkretisera, varför det kan anses att en av EU:s målsättningar – att bidra till ökad klarhet och säkerhet – inte kan anses uppfyllt.

I samband med lagens tillkomst fördes det en livlig debatt om lagen stred mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st Redogörelsen innehåller ett urval av de förhandsbesked som har meddelats av Skatterättsnämnden under andra halvåret 2014. De förhandsbesked som redovisas, liksom flertalet övriga förhandsbesked under den aktuella tidsperioden, finns normalt tillgängliga på nämndens hemsida, skatterattsnamnden.se, där de kan sökas med ledning av bl.a.